Gallery

อาคารปฐมวัยรวมใจ ๖๕ ปี

01

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน เปิดอาคารปฐมวัยรวมใจ ๖๕ ปี ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคจากชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน มูลค่ากว่า ๑ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฐมวัยรวมใจ ๖๕ ปี โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๔๒ คน  แต่เนื่องจากยังขาดแคลนอาคารเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในเขตบริการ จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินรายได้มาก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย ให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาทเศษ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นของโรงเรียน จำนวน ๕ ราย ด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารปฐมวัยให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ นับว่าชุมชนได้เห็นความสำคัญและเข้าใจถึงหัวใจของการจัดการศึกษา ที่ต้องเริ่มพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งแสดงออกถึงความเข้มแข็งของชุมชน และความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนด้วย

Advertisements