Gallery

โรงเรียนไต​รคามสามัคคี​วิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

01

เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  และชุมชน  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ประกอบด้วย  นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.บร.๑ นางสาวระพีพรรณ  ศรีสุข  ศึกษานิเทศ สพป.บร.๓  นายถนอม  มะธิปิไขย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์”  และนางจวงจันทร์  อาจจุฬา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราฎร์รังสรรค์)  เพื่อตรวจสอบและติดตามประเมินผลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจากเอกสาร  หลักฐาน  สังเกต  สัมภาษณ์  และนักเรียน  ชมนิทรรศการของครูและนักเรียนในแต่ละชั้น  การเรียนรู้โดยโครงงาน  การแสดงของนักเรียน  และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน

(สมจิต  ไชยพัฒน์…รายงาน)

Advertisements