Gallery

วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

  12

           เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณ “ลานปูน ไม่สิ้นสูญคนเก่ง” โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย  ซึ่งคณะครูนักเรียนโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย ในงานได้จัดกิจกรรมบอร์ดเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมากิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรรม อ่านบทกลอนภาษาไทย ภาษาไทยสวยงาม บทกลอนครูกระดาษทรายเป็นทำนองเสนาะ นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมการประกวด การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ เขียนคำขวัญ ท่องจำบทอาขยาน การวาดภาพและการละเล่นแบบไทย ๆ พร้อมกันนี้ประธานในพิธียังได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดและนักเรียนที่เข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วย   ……….

(จีรวดี จิตต์หาญ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.1.. รายงาน)

Advertisements