Gallery

คาราวานวิทยาศาสตร์

01

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำนักเรียนร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๔ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพ.วช.) ได้จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง  โดยในวันที่ ๒๕  กรฎาคม  ๒๕๕๖  คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้นำนักเรียน สายชั้น ป.๕และสายชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม  และในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ นำนักเรียนระดับชั้น ป4-ม3 เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ทดลอง ได้ศึกษา การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆในทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป………..

ณัฐพชร   ดวงนิล /ประทีป  หีบแก้ว /กนกพงศ์ สีนาม: รายงาน

Advertisements