Gallery

โรงเรียนบ้านโคกระการับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

143

เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนบ้านโคกระกา  นำโดย นายสนอง  วิเศษนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บร.1  นายถนอม  มะธิปิไขย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์)  นางจวงจันทน์  อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  และนางสุภะรัตน์  ทรัพย์เวชการกิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.32  ในการประเมินครั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบ้านโคกระกา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการประเมินครั้งนี้ ……….

(นันทิชา  เกษจรัล…. รายงาน)

Advertisements