Gallery

ประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมฯ ระดับจังหวัด

6691

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันโครงงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๑  โดยมีโครงงาน ๕ ประเภท ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ แต่ละโครงงานแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี ๒๕๕๖ ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

pageมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และการจัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและรู้จักแก้ปัญห า  ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisements