Gallery

ค่ายเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย

3783

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย แก่นักเรียนในสังกัด ๒๕ โรงเรียน…..

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการและโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้สมทบวิทยากรและค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ๒๔ โรงเรียน จำนวน ๑๔๔ คน และครูนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อีก ๒๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗๐ คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยการปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้…..

(อภิรักษ์  จันทวี…ภาพ)

Advertisements