Gallery

ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่น ๒

6395

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๒  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเป็นโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา(งบแปรญัตติ) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  รวม ๔๑ โรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Advertisements