Gallery

ประชุมโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104

เมื่อวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ นายสมยศ   อันทะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้เป็นประธานประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ โรง ที่ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เพื่อรายงานกิจกรรมภาพรวมของแต่ละโรงในรอบปีที่ผ่านมา/เตรียมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการและแสดงมุติตาจิตแด่ ผู้บริหารโรงเรียน(ผอ./รอง ฯผอ.)โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗  สิงหาคม   ๒๕๕๖ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ /เตรียมการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกันในทุก ๆ ด้านในปีต่อไป โดยมีนายมานะ     อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

ประทีป   หีบแก้ว  ครือข่ายประชาสัมพันธ์ … รายงาน

Advertisements