Gallery

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

page

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP   และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

Advertisements