Gallery

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดโครงงานนักเรียน

6129

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  สพป.บุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๕ กลุ่มสาระ ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกโครงงานแต่ละประเภทเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เข้าประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลาานท์ จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาคต่อไป ซึ่งผลการแประกวด ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนบ้านหลักเขต
  • โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  : โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  :  โรงเรียนบ้านตลาดชัย
  • โครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา   :  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา   :   โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา   :  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา   :  โรงเรียนบ้านหลักเขต
  • โครงานประวัติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา :  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
Advertisements