Gallery

ต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล

86
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ประกอบด้วยพระปลัดเกื้อกูล สุภนันโท  พระรุ่งโรจน์  รชตวํงโส และนายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บร.๑ พร้อมคณะ  ได้ประเมินโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  โดยมีนายวิชชา  กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯพระสงฆ์ และชุมชนชาววังเหนือ  คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ   เพื่อให้กรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมินนักเรียนตามชั้นเรียน  และคณะกรรมการฯ ได้รับรองให้โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล…….
ทรงภพ แสงตระการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ….ถ่ายภาพ/รายงาน
Advertisements