Gallery

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

71

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 260  คน เข้าค่ายธรรมะ ที่วัดป่าสุขสมบูรณ์  อำเภอกระสัง  ระหว่างวันที่ 27-28  มิถุนายน 2556  โดยมีคณะครูจำนวน 8 คน เป็นผู้ดูแล เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตต่อไป……..

(อุษณีษ์  นึกชอบ…รายงาน)

Advertisements