Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้าและไตรภูมิวิทยา ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

5879

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ในหัวข้อ “ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง สร้างงาน จิตอาสา พาครอบครัวอบอุ่น หนุนชุมชนเข้มแข็ง”    โดยแบ่งเป็นโครงงานระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงงานที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ โครงงานคนจิตอาสาพาเพื่อนและน้องอ่านหนังสือ ของโรงเรียนบ้านหนองม้า  และชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงงาน๕ ห้องชีวิต จิตสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมคุณธรรม ของโรงเรียนไตรภูมิวิทยา   ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

Advertisements