Gallery

อนุบาลบุรีรัมย์จัดสัปดาห์สุนทรภู่

56

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดงานสัปดาห์สุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และเปิดโอกาสนักเรียนในระดับสายชั้นต่างๆ ได้ร่วมแสดงละครวรรณกรรมของสุนทรภู่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝึกทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ในช่วงเวลาเช้า ก่อนเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  ได้แก่

  • การวาดภาพระบายสีภาพตามจินตนาการในระดับ  ชั้นอนุบาล

  • การแสดงชุดละครเรื่องพระอภัยมณีของนักเรียนสายชั้น ป.๑-๒

  • การแสดงกิจกรรมประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” ของนักเรียนสายชั้น ป.๓-๔

  • การแสดงจินตลีลาชุดคำมั่นสัญญาของนักเรียนสายชั้น ป.๖และการขับเสภาของครูศิริพร   ขันใสและครูวรสุดา วงศ์ธนานันท์

  • การแสดงละครชุดพระอภัยมณี ตอน “กำเนิดสุดสาคร”ของคณะครูและนักเรียน

  • การแสดงแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ในระดับสาย ชั้น ป.๕

  • การเขียนเรียงความประวัติสุนทภู่ตามบทร้อยกรองที่กำหนด

และในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ นายมานะอักษรณรงค์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมสุนทรภู่ครูกวีของไทยและให้เกียรติมอบรางแก่นักเรียนด้วย

นายธีรพันธ์    อาญาเมือง ….ถ่ายภาพ
นายประทีป   หีบแก้ว  ….รายงาน