Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้า : โรงเรียนดีศรีตำบล

43

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศีตำบล ซึ่งมีนายประมวล บุญฑีฆ์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน  ได้ทำการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลที่โรงเรียนบ้านหนองม้า  ตามเป้าหมายทั้ง ๓ด้าน และ๒๘ ตัวบ่งชี้้  ซึ่งภายหลังการประเมินคณะกรรมการได้รับรองให้โรงเรียนบ้านหนองม้า ผ่านการประเมิน และรับรองโดยมอบป้ายและโล่โรงเรียนดีศรีตำบลให้กับทางโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพยานในการรับมอบ

นพนรรจ์  เติมทรัพย์… รายงาน

44

Advertisements