Gallery

ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

10

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  ซึ่ง เทศบาลตำบลอิสาณร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลอิสาณ จัดขึ้นที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   จำนวน ๑๕๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม   โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเทศบาลตำบลอิสาณ

แวววลี  สิริวรจรรยาดี…รายงาน

 

Advertisements