Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้าประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

WP_010

นายนพนรรจ์  เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล    ในโอกาสเดียวกันนี้ กำนันสมนึก  ไม้งาม ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มอบทุนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ด้วย

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านหนองม้า… รายงาน