Gallery

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรมอบสิ่งของจาก CCF แก่นักเรียน

IMG_5896

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบสิ่งของที่ได้รับสนับสนุนจาก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย
นายณรงค์  ศรีริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา  2556  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง   ในการนี้ โรงเรียนได้มอบสิ่งของในโครงการ “ของขวัญส่งความสุข” ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย โดยได้มอบชุดอาหารเสริม55 ชุด  พร้อมจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา ชุดปฐมพยาบาล เครื่องดนตรี เครื่องมือเกษตรไว้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำ  สื่ออุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการด้วย รวมงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ทั้งสิ้นจำนวน   199,650 บาท

ประยูร  กรุงรัมย์…ถ่ายภาพ/รายงาน

Advertisements