Gallery

บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

5393

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรม Data Management Cener 2013    โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลจากทุกโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖