Gallery

PEER Center บ้านด่าน จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู

 

5786เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer – Center) อำเภอบ้านด่าน จัดการอบรมกิจกรรมค่ายทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมี  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม  และนายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กล่าวรายงานการจัดอบรม  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มอำเภอบ้านด่าน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการจาก PEER Center ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จะได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน …

นายอภิวัฒน์  คำแหงรส..รายงาน

Advertisements