Gallery

นักเรียนโรงเรียนบ้านช่อผกาไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์

DSC07971เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านช่อผกา อ.ชำนิ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกพระคุณครู และมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมรับการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีนายถาวร ทวีลาภ ผูอำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และคณะครูทุกคนร่วมพิธี…. ในภาคบ่ายได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนของตน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในสังคม …….

รุ่งรัตน์ ศรีเนาวรัตน์… รายงาน

Advertisements