Gallery

ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียนระดับประถมศึกษา

E camp019

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก (ศูนย์ PEER Center อ.เมืองบุรีรัมย์) นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จากโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ ๒ คน  ระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ไชยสิทธิ์  ท่องกระโทก…รายงาน

Advertisements