Gallery

ป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคัน

4470

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมวางแนวทางป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคัน เพื่อให้เด็กที่ออกไปกลับเข้าเรียนครบทุกคน

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน จากโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กออกกลางคัน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๖๐ โรงเรียน และมีเด็กออกกลางคันระหว่างปี รวม ๓๒๑ คน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า …โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพครบถ้วนทุกคน ดังนั้นเมื่อมีเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน จึงจำเป็นต้องติดตามและหาวิธีการให้เด็กกลับเข้ามาในระบบการศึกษา โดยต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้เด็กมาเข้าเรียน อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมในครั้งนี้จึงมุ่งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ศึกษาปัญหาของเด็กที่ออกกลางคัน และที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันเป็นรายบุคคล พร้อมกับวางแผน กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อไป

Advertisements