Gallery

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ ๓

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ขั้นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  อันเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน  เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น รู้จักสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ที่มุ่งเน้นกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รู้จักแสดงความคิดเห็น  สามารถนำผลการเรียนรู้มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๔ โรงเรียน รวม ๑๐๒  คน เข้ารับการอบรม  เน้นกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วยการทดลองปฎิบัติจริง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า “…ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือช่วงแรกเกิด- ๕ ปีแรก  ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยจึงมีความสำคัญแต่การพัฒนาเด็กอย่างมาก  ไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยงดู ดูแลให้เด็กเติบโตทางร่างกายอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องมีบทบาทร่วมกันในการจัดกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่และอย่างมีความรู้ ว่ากิจกรรมที่จัดนั้นเอื้อต่อการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี และประสบผลเป็นที่น่าพอใจ จึงหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisements