Gallery

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

0929

สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วม เพื่อให้สามารถพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วมได้เต็มตามศักยภาพรายบุคคล

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำหรับบุคลากรในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วม ประกอบด้วย พี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูแกนนำจัดการเรียนเรียม รวม ๙๐ คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ สามารถคัดกรอง วินิจฉัย และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   สามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรมและใช้เทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วมได้เต็มตามศักยภาพรายบุคคล  การอบรมครั้งนี้ มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูแกนนำในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

Advertisements