Gallery

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

6

…………เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นายประกิจ แฟมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักเรียนรุ่นน้อง การมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ก่อนไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นที่ระดับสูงขึ้น โดยมี คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ……………..

(อรวินท์ วงค์ไธสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์…….รายงาน)

Advertisements