Gallery

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

04

วันที่ 22  มีนาคม  2556   นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 สำเร็จการศึกษาปี 2555  และนักเรียนที่ได้คะแนน O-net  สูงในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร  ตำบลปราสาท   อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีตัวแทน อบต.ปราสาท  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมแสดงความดีใจและเป็นเกียรติในงานนี้…..

ประยูร  กรุงรัมย์..เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / รายงาน

Advertisements