Gallery

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กพัฒนาความรู้เรื่องเกษตรแก่นักเรียน

K01

นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๕๐  คน  เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการเพาะพันธ์ปลาและกบ  ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   หลักสูตร ๓ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๖  เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ให้แก่นักเรียน… ……

ทรงภพ  แสงตระการ…เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ รายงาน

Advertisements