Gallery

ครูตำรวจ D.A.R.E มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่ผ่านการอบรม

0870

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์  ร้อยตำรวจโท สันติพงษ์ เวียงจันทึก จากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด ตามหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E ของกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด ซึ่งได้ทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕  สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติดและรู้จักวิธีหลีกเลี่ยง ปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรง…..

อรวินท์  วงค์ไธสง   เครือข่ายประชาสัมพันธ์   รายงาน

 

Advertisements