Gallery

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก บายศรีสู่ขวัญนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

PK 01

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก เป็นประธานพิธีมอบประกาศวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  ซึ่งได้จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มีผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้วยจำนวนมาก

ทรงภพ แสงตระการ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน

Advertisements