Gallery

โรงเรียนบ้านหลักเขตมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

01

เมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖   นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน  ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป  ในวันเดียวกัน โรงเรียนได้จัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการได้รับทราบผลการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาด้วย

อภิรักษ์  จันทวี…ภาพ

Advertisements