Gallery

กลุ่มเมือง ๔ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

06

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการทดสอบประเมินผลระดับชาติ (O-net) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๓๓  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และสูงเป็นลำดับที่ ๕ จากจำนวน ๒๐ กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยการทดสอบวัดความรู้ ของนักเรียน ดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนกำกับ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ   และเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ จากโรงเรียนในกลุ่ม ๑๑ โรงเรียน ที่มีผลการเรียนดี รวม ๑๑๐ คน เข้าสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในครั้งนี้

อภิรักษ์  จันทวี….ถ่ายภาพ

Advertisements