Gallery

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

001

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2556  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ซึ่งมีผู้คณะกรรมการร่วมประชุมสรรหาฯ ประกอบด้วย นายค้ำ วิชาพูล  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน    นายชัยวัฒน์   ปิลวาสน์ กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   นายภานุมาศ วงศ์คำ กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  นายรัฐปัถย์   ศิริเมฆา กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  นายวุฒิชัย  โพธิ์ทอง  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการประชุมได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ซึ่งจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกเหลือ 7 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายเฉลิมพล  พลวัน
 2. ผศ.น้อย สุปิงคลัด
 3. นายถนอม มะธิปิไขย
 4. ผศ.รัตติกร รัตกูล
 5.  นายกนก ดีมี
 6. นายสัญญา เสาวกูล
 7. นายสมชาย สุเรรัมย์
 8. นายปรีชา แก้ววิเชียร
 9. นายวิชชา กลิ่นวงศ์
 10. นายประกิจ แฟมไธสง
 11. นายวินัย จันทะเมนชัย
 12. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณพ์
 13. นายไตรรงค์ ชุมสาย
 14. นายพิษณุ คามวาสี

ดำรงค์  ทำผ้า…รายงาน /อภิรักษ์  จันทวี…ถ่ายภาพ