Gallery

โรงเรียนวั​ดบ้านหนองป​ลาไหล รับกา​รนิเทศติดตา​ม

0088

เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๕ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และนายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์  ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่โรงเรียนตามสภาพจริง  โดยมีนายสุวสันต์  ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอของโรงเรียน……….

นุสรา  บุตรเกิ่ง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ … รายงาน

Advertisements