Gallery

มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS

01

นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ครูชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เริ่มรับราชการเมื่อปี ๒๕๔๑   ด้วยอุดมคติที่ว่า  “ครูคือผู้ให้”  และยึดหลักในการทำงานคือ  “รักโรงเรียนเหมือนบ้าน  รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิท  รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน”

                เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ๗  ระยะ ได้แก่    การคัดกรองเด็กที่สงสัย การวินิจฉัย  การจัดทำ IEP การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรม การแก้ปัญหาอื่นที่พบร่วม การวิจัย และBench Mark

ด้วยความจริงจังและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ ครูมณีรัตน์จึงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่

  • รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher  Award )สาขาการศึกษาพิเศษ  ปี ๒๕๕๑  สพท.บร.๑
  • รางวัลเหรียญทองระดับภาค  นวัตกรรมครู  สาขาการศึกษาพิเศษ  ปี๒๕๕๑ (ESAAN  EXCELLENCE  2008)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • รางวัลรองชนะเลิศงานวิจัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  จังหวัดบุรีรัมย์
  • โล่รางวัล  ครูผู้สอนดีเด่นSymposium  การศึกษาพิเศษ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • โล่รางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น  ระดับภาค  Symposium ปี ๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
  • ครูผู้ฝึกสอน  ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ช่วงชั้น ๒ เหรียญทอง  ระดับประเทศ  ปี ๒๕๕๓
  • ครูดีในดวงใจ  ระดับประเทศ  ปี ๒๕๕๓
  • รางวัลเหรียญทองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี ๒๕๕๓
  • รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค   การนำเสนอผลงาน  “รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.”  (OBEC  AWARDS) ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ครูผู้สอน ด้านบริหารการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  และรางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับประเทศ

 

Advertisements