Gallery

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เปิดรั้วโรงเรียน

8084

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE) เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน  ให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ชมผลงาน รับทราบความกว้าหน้าทางการศึกษาของบุตรหลาน  โดยมีการแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ เกมการศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน  รวมทั้งมีบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนด้วย

 

Advertisements