Gallery

โรงเรียนบ้านกระสังฯ จัดอำลาสถาบัน

1408

โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเปิดรั้วโรงเรียนให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  นายประมวล  บุญทีฆ์ รอง ผอ.สปพ.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่ต้องไปศึกษาต่อในโรงเรียนอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ในโอกาสเดียวกัน โรงเรียนได้จัดงานเปิดรั้งโรงเรียน Open House  จัดแสดงผลงานนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมาด้วย…

 ฉัฐกาญจน์  กิตติธนาสุทธิภูมิ… รายงาน