Gallery

เปิดรั้วโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

01

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนเยี่ยมชม เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน  สร้างความศรัทธาและความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน OPEN HOUSE ขึ้น  โดยมี นายจำรัส ชัยศิลป์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น  การจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียนให้กับชุมชนในราคาถูก  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๕  สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นและประสานความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป……

ทรงภพ แสงตระการ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ …. รายงาน

Advertisements