Gallery

ราชภัฏบุรีรัมย์ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ที่โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อ.เมืองบุรีรัมย์ สร้างจิตอาสา และช่วยพัฒนาโรงเรียนในชนบทบุรีรัมย์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ที่โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๓  โครงการ ได้แก่  โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท    โครงการส่งเสริมคุณภาพและทักษะสร้างสรรค์ศิลปะ และโครงการศิลปะพี่สอนน้องแบ่งบันน้ำใจเพื่อเพื่อวัยแห่งฝัน  โดยได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ติดตั้ง/ติดตั้งหลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  พัดลม ในอาคารเรียนและอาคารประกอบ  กิจกรรมค่ายสอนศิลปะให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ -1 ป.๖  และกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงชั้นอนุบาลเพื่อให้สวยงามน่าชม กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐   มีนาคม ๒๕๕๖   โดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ต้อนรับและร่วมกิจกรรม…..

พัชรินทร์ มีพัฒน์…. รายงาน

Advertisements