Gallery

จุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ เหรียญทอง OBEC AWARDS

1553

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองOBEC AWARDS 2555 ครูผู้สอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับราชการครูรวม 27 ปี ได้รับมอบหมายงานโครงการคุณธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้คุณธรรมจากการปฏิบัติธรรม โครงการประชาธิปไตยประกวดได้รับรางวัลประชาธิปไตยวินัยนักเรียนดีเด่น และได้รับคัดเลือกจากสถาบันนโยบายศึกษาให้ไปนำเสนอโครงการโรงเรียนสะอาด ด้วยสองมือเรา ที่กรุงเทพฯ ในปี 2554 โครงการวันสำคัญ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และเห็นความสำคัญของวันนั้นๆ ชมรมนาฏศิลป์ได้รับความไว้วางใจให้จัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันลอยกระทงของอบต.กระสัง และวันเปิดรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระสัง และโครงการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน และคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำปัญหาทางการเรียนการสอนมาผลิตสื่อภาษาไทยอ่านเขียนเรียนสนุก ช่วยปลุกปัญญา ช่วยพัฒนานักเรียนในเรื่องการอ่านการเขียน ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจ จำได้คงทน ด้วยความมุ่งมั่นและมีผลงานที่ประจักษ์ชัดเจน

นางจุฑามาศ ได้รับคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2553 รางวัลครูสอนดี รางวัลหนึ่งแสนครูดี และในปีการศึกษา 2555 ได้จัดทำนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย ไปร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองของประเทศ