Gallery

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

4788

ศูนย์แว่นตาภาณุพงศ์ ออฟติค จัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ให้ได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เยาวชนของประเทศได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยไม่มีปัญหาทางสายตาต่อไป โดยได้ทำการตรวจสายตานักเรียน และพบว่ามีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ที่มีสายตาผิดปกติ และได้จัดทำแว่นสายตามอบให้  2 คน คือ 1. เด็กหญิงกันตนา  คะรัมย์ ชั้น ม. 1 2. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีรักษา ชั้น ม. 3  โดยมีนายสง่า  วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมในพิธีรับมอบ

กัญญาภัทร  สามิบัติ….รายงาน

4792

Advertisements