Gallery

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก พบปะชุมชนในเขตบริการ

377558_150919741739316_1609522319_n

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพบปะชุมชนในเขตบริการ และประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนให้ครบทุกคน

นายจำรัส  ชัยศิลป์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก   นายวิชชา  กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ออกพบปะชุมชนในเขตบริการทั้ง ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓,๖,๗,๙ และ หมู่ ๑๑ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้เวลาในช่วงตอนเย็นเพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงาน ความพร้อมของคณะครู เพื่อให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่อยู่ในชุมชนเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียน  ในโอกาสเดียวกันพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในเขตบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีและนำไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

นายทรงภพ  แสงตระการ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์…รายงาน

Advertisements