Gallery

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ มอบรางวัลลายมืองามตามแบบไทย

8404

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  นายสง่า  วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ มอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ ตามโครงการ ลายมืองามตามแบบไทย ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบ รู้จักขั้นตอนตามลักษณะวิธี  เพื่อรักษาเอกลักษณ์ภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติอีกประการหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนชั้น  ป. ๑ – ม.๓  ได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนการคัดลายมืออย่างทั่วถึง และเพื่อให้มีแรงจูงใจในการฝึกคัดลายมืออย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดการประกวด “  ลายมืองามตามแบบไทย ”  ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือ ได้แก่

  •   ดญ. รุ้งนภา  บุญแจ้ง     ชั้น  ป.๑
  •   ดช.ชุติพนธ์  โสขุนทด    ชั้น  ป.๒
  •   ดญ.สุกัญญา ทีลิ้นฟ้า      ชั้น ป.๓
  •   ดญ.อรวรรณ เดิมทำรัมย์   ชั้น ป.๔
  •   ดญ.ณัฐณิชา สาระปัญญา  ชั้น  ป.๕
  •   ดญ. นัฐกานต์ ทิมาทันคะ  ชั้น ป.๖

กัญญาภัทร สามิบัติ…รายงาน

Advertisements