Gallery

โรงเรียนบ้านตะโก เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

06633

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านตะโก กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 1 จัดโครงการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนสู่สาธารณชน ขึ้น  โดยมีนายเฉลิมชัย ดาดผารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นประธานเปิดงาน  โครงการนี้โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2555  ต่อผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่          การนำเสนอผลงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน   การแสดงของนักเรียน   การแสดง Science Show ของแต่ละสายชั้น   การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จาก ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ที่เข้าชมงานและสนับสนุนผลผลิต ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง…….

ปราณี โคตรวงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ …รายงาน

Advertisements