Gallery

สะแกโพรงอนุสรณ์ จัดกิจกรรม Open House

2120

วันที่ 1 มีนาคม 2556 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์โดยนายธีรยุทธ  โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดกิจกรรม Open House เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษา ต่อชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รองผู้อำนวยการ สพป.บร.1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายประมวล  บุญฑีฆ์ รองผอ.สพป.บร.1 รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8      นายหาญณรงค์ พันธ์พงศ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ผู้บริหาร คณะครู ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8  ร่วมชมงานในครั้งนี้….

  ปริศนา งามโสม…  รายงาน

Advertisements