Gallery

โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย นำเสนอผลงาน “เปิดโลกอัจฉริยะ”

001

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน  ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย คัดเลือกให้โรงเรียน สรีพรรณสันติภาพนาฝาย   เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ “เปิดโลกอัจฉริยะ”  ในงาน ๓๘ ปีแห่งรัก เฉลิมฉลองครบรอบ ๓๘ ปีแห่งการดำเนินงาน  ณ ราชกรีฑาสโมสร ห้องอังรีดูนังต์  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน

          โครงการ “เปิดโลกอัจฉริยะ”  เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ  จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนให้รักการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   โดยมีการจัด กิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้ครูผู้สอนนำหนังสือไปสร้างนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นผู้ช่วยครูนำนวัตกรรมไปจัดกิจกรรมสนุกๆ เพื่อชักชวนเพื่อนๆ ให้อ่านหนังสือและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน    ซึ่งโรงเรียน สรีพรรณสันติภาพนาฝาย สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้น่าสนใจ จึงได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยมีนางทองกร  วัชรพงศ์ศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายภคนันท์  แช่มรัมย์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนอีก ๓ คน เข้าร่วมงาน

Advertisements