Gallery

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ จัดค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

4.20

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ จัดค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการขึ้น โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมแบบคละกัน จัดแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม  เข้าฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘  สาระ   เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายชัดเจน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น……

 กัญญาภัทร  สามิบัติ…รายงาน

Advertisements