Gallery

อนุบาลชำนิ นำนักเรียนร่วมกิจกรรม ครูตำรวจ D. A.R.E.

01

โรงเรียนอนุบาลชำนิ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชำนิ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน

………..เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลชำนิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน และครูตำรวจ D. A.R.E   เข้าเยี่ยมชมโรงพักสถานีตำรวจภูธรชำนิ ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน “๑ ตำรวจ ๑โรงเรียนและครูตำรวจ D. A.R.E” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส) โดยมี พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชำนิ  กล่าวต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของสิ่งเสพติด  และมี ร.ต.ต.สุเทพ บุญยกิจ เป็นตำรวจประจำโรงเรียน  ด.ต.ชัยมงคล มอไธสง ครูตำรวจ D. A.R.E  เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนให้ห่างไกลจากการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติดอื่น ๆ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น…….

ราชวุฒิ วุฒิยาสาร  …..  รายงาน

Advertisements