Gallery

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

111624

จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒   มีนักเรียนในสังกัด สปพ.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมแข่งขัน รวม ๒๒๖ กิกรรม  ซึ่งได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ๑๒๖ กิจกรรม  ระดับเหรียญเงิน ๕๙ กิจกรรม ระดับเหรียญทองแดง ๒๙ กิจกรรม  โดยมีกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม  ซึ่งได้รับรางวัล ๗ เหรียญทอง  ๓ เหรียญเงิน   ๒ เหรียญทองแดง  และได้เข้าร่วม ๑ กิจกรรม ดังนี้

เหรียญทอง

 • การอ่าน ป.๔-ป.๖   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3   โรงเรียนบ้านหนองม้า               
 • ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3  โรงเรียนบ้านประคอง               
 • ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3     โรงเรียนบ้านตลาดชัย               
 • ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3     โรงเรียนบ้านตลาดชัย               
 • การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เหรียญเงิน

 • สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์               
 • อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์               
 • ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

 เหรียญทองแดง

 • วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  โรงเรียนบ้านตลาดชัย
 • ซูโดกุ ป.1-ป.6  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เข้าร่วม

 • การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
Advertisements